Chử Đồng Tử

Chử Đồng Tử: Một trầm tích văn hóa

Chử Đồng Tử là một trong những hình tượng văn hoá đẹp nhất trong hệ thống mã biểu tượng của văn hoá Việt cần được nhìn nhận, cắt nghĩa, lý giải sâu hơn để đưa giá trị hình tượng trở về với vị trí lớn lao đích thực. Truyện là một trầm tích văn hóa hàm chứa cả một liên văn hoá bề rộng và tầng lớp các chiều sâu ý nghĩa...

Khởi động đề án sân khấu “Huyền sử Việt”

NSND Triệu Trung Kiên, Quyền Giám đốc Nhà hát Cải lương Việt Nam cho biết, Nhà hát và Liên đoàn Xiếc Việt Nam cùng phối hợp triển khai đề án sân khấu “Huyền sử Việt”.