Chỉ thị số 46- CT/TW của Bộ Chính trị

Chủ tịch nước chủ trì phiên họp Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Ngày 26-12, tại Phủ Chủ tịch, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh đã chủ trì phiên họp thứ nhất Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2016 - 2021.