Chỉ thị số 1634/CT-TTg

Xem xét trách nhiệm người đứng đầu chính quyền địa phương trong phòng chống cháy nổ

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền cần xác định rõ và coi công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là nhiệm vụ thường xuyên để không ngừng nâng cao nhận thức về công tác này.