Bằng ký sư

Bằng kỹ sư, bác sĩ sẽ tương đương với bằng thạc sĩ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 99 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. Theo Nghị định này, hệ thống văn bằng giáo dục đại học bao gồm 4 loại.