Ban liên lạc Công an đồng hương Hưng Yên tại Hà Nội

Bộ Công an tiếp nhận ủng hộ phòng chống dịch COVID-19

Sáng nay, 14-4, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Lễ tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 của Ban liên lạc đồng hương tỉnh Hưng Yên và Ban liên lạc Công an đồng hương Hưng Yên tại Hà Nội.