Ban Quản lý ATTP TP Hồ Chí Minh

TP Hồ Chí Minh đề xuất thành lập Sở An toàn thực phẩm

Ngày 1-11, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết 3 năm thí điểm thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm (ATTP). Mô hình này đã phát huy hiệu quả khi đã giải quyết được những hạn chế về cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành và các đầu mối chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về công tác an toàn thực phẩm.