7 tiêu chí

Ban hành 7 tiêu chí đánh giá chất lượng về khung giá đất

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 18/2019/TT-BTNMT quy định về tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về điều tra, thu thập thông tin xây dựng, điều chỉnh khung giá các loại đất.