4 phẩm chất

Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn với phong trào “4 phẩm chất”

Năm 2016, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua với chủ đề “Phụ nữ Công an Lạng Sơn đoàn kết, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm 2016” gắn với thực hiện 4 phẩm chất: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang.