Ngoài ra còn có trên 3.100 căn nhà tình thương và 10.290 căn nhà được xây dựng, sửa chữa chống dột cho các gia đình thuộc diện chính sách khác. Như vậy, việc xây dựng nhà tình nghĩa, chăm lo về nhà ở cho các gia đình thuộc diện chính sách có công với Tổ quốc cơ bản hoàn thành.

Đây là kết quả thiết thực từ phong trào xây dựng nhà tình nghĩa, mang tính xã hội hóa của thành phố, góp phần chia sẻ khó khăn về nhà ở cho những gia đình có công với Tổ quốc, đặc biệt là các gia đình thương binh, liệt sĩ

N.H.