Theo đó, phấn đấu đến năm 2025 cơ bản ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực trong vùng này. Cụ thể, đề án đặt ra trên 90% cán bộ làm công tác dân tộc các cấp, cán bộ văn hoá – xã hội xã được tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng vận động, tư vấn, truyền thông thay đổi hành vi về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số vào năm 2025.

Một bà mẹ với con nhỏ tại tỉnh Kon Tum.

Giảm bình quân 2% - 3%/năm số cặp tảo hôn và 3% - 5%/năm số cặp kết hôn cận huyết thống đối với các địa bàn có tỷ lệ này còn cao. Đề án sẽ được chú trọng thực hiện ở khu vực miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ - Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ.

N.Phương