Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất tất cả các doanh nghiệp Nhà nước đang thực hiện dự án đầu tư kinh doanh bất động sản phải thực hiện thoái vốn. Việc chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng vốn theo hình thức đấu giá là chủ yếu.

Quy định này bắt buộc áp dụng đối với: Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập hoặc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh quyết định thành lập, không có ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản.

H.A.