Agribank là Ngân hàng Thương mại đi đầu trong thực hiện các chương trình tín dụng chính sách của Chính phủ như: Nghị định 41/2010/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, Quyết định 63/2010/QĐ-TTg, Quyết định 68/2013/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp, Nghị định 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản, Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP về hỗ trợ 62 huyện nghèo, Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới…

Đến nay, Ngân hàng Agribank tiếp tục là Tổ chức tín dụng dẫn đầu cho vay xây dựng Nông thôn mới, với dư nợ cho vay tăng dần qua các năm được 100% Chi nhánh Agribank triển khai. Đến thời điểm hiện nay, 99,8% số xã trên cả nước đã được Agribank cho vay xây dựng nông thôn mới với dư nợ cho vay đạt 233.841 tỷ đồng. Tại các địa phương, nhiều xã đã được Ngân hàng Agribank hỗ trợ kinh phí xây dựng các công trình như Trạm y tế, trường học để sớm hoàn thành các tiêu chí của Nông thôn mới.

Dư nợ cho vay Hộ sản xuất và cá nhân tiếp tục có sự tăng trưởng và nhằm tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng dư nợ hộ sản xuất và cá nhân những tháng cuối năm 2015, mới đây, ngày 17/8/2015, Ngân hàng Agribank có văn bản chỉ đạo các Chi nhánh trong toàn hệ thống triển khai cho vay theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ; chú trọng cho vay đối với các chương trình, các gói tín dụng thuộc lĩnh vực ưu tiên, áp dụng lãi suất ưu đãi nhằm khuyến khích việc mở rộng tăng trưởng tín dụng vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu; tiếp tục đẩy mạnh cho vay theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP, cho vay tái canh cà phê, cho vay hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp theo Quyết định 68/2013/QĐ-TTg…

Bên cạnh đó, để giúp khách hàng, nhất là người nông dân dễ thực hiện, tiếp cận vay vốn ngân hàng, Ngân hàng Agribank không ngừng cải tiến quy trình, phương pháp cho vay, đơn giản hóa thủ tục, đồng thời đưa ra nhiều sản phẩm dịch vụ tiện ích đối với khách hàng, nhất là khách hàng khu vực nông thôn như: cho vay lưu vụ đối với hộ nông dân; cho vay chứng minh tài chính; cho vay theo hạn mức tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh quy mô nhỏ; cho vay cầm cố giấy tờ có giá/thẻ tiết kiệm…

Trần Xuân