Theo đó, 6 tổng công ty được xếp hạng đặc biệt gồm: Tổng Công ty Điện lực miền Bắc; Tổng Công ty Điện lực miền Nam; Tổng Công ty Điện lực miền Trung; Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội; Tổng Công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh; Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia.

Cả 6 tổng công ty này đều có vốn điều lệ công ty mẹ lớn hơn 1.800 tỷ đồng và đều giữ vai trò trọng yếu trong nền kinh tế đất nước.

V.H.