Tổng Công ty Điện lực miền Bắc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cung cấp điện trên địa bàn 27 tỉnh thành phía Bắc với 27 công ty điện lực; Công ty lưới điện cao thế miền bắc; Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Bắc và các đơn vị phụ trợ. Trong đó có 282 điện lực, 54 chi nhánh và trung tâm thí nghiệm điện. 

Với khối lượng đường dây và trạm biến áp quản lý vận hành gồm: 02 TBA 220kV , 210 trạm biến áp trung gian, gần 47.162 trạm biến áp phân phối; 8.187 đường dây 110kV, gần 60.000km đường dây trung thế, 149.428 đường dây 0,4kV. 

Có địa hình phức tạp bao gồm cả miền núi, đồng bằng, trung du và hải đảo. Với đặc thù đường dây lưới điện xa, vận hành rộng, hệ thống lưới điện được đầu tư từ lâu và hiện nay đã xuống cấp chưa được cải tạo nâng cấp kịp thời, trình độ lao động không đều giữa miền xuôi và các tỉnh miền núi. 

Phần mềm kiểm soát an toàn lưới điện trên toàn hệ thống Điện lực miền Bắc

Đứng trước những khó khăn như vậy, thời gian qua Tổng Công ty đã tập trung nhiều nguồn lực và vật lực cũng như thực hiện nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn, phòng ngừa tai nạn lao động. 

Trong 2 năm 2016 và 2017 đã xây dựng các quy định, quy chế phù hợp với thực tế sản xuất; thực hiện đúng các phương pháp an toàn vệ sinh lao động, quy trình an toàn điện;  kiểm tra, kiểm soát trong công tác trong công tác quản lý an toàn cũng như áp dụng các giải pháp ngắn hạn và trung hạn trong công tác quản lý an toàn và đem lại hiệu quả nhất định từng bước đã dần hình thành, xây dựng bước đầu về văn hóa an toàn trong toàn Tổng Công ty.

Duy trì việc đôn đốc các đơn vị kiểm tra, kiểm soát trên lưới điện hàng ngày, hàng tuần kiểm tra, kiểm soát bằng hình ảnh, bằng điện thoại và trực tiếp tại hiện trường công tác. Nâng cao chất lượng, lập và duyệt phương án thi công và biện pháp an toàn như phiếu công tác, phiếu thao tác và lệnh công tác. 

Xây dựng phầm mềm viết phiếu công tác, để giảm thiều thời gian trình tự thủ tục trên thực hiện phiếu công tác. Xây dựng phần mềm kiểm soát an toàn đối với các công việc trên lưới điện thay thế cho việc kiểm soát trên ứng dụng  Google drive sẽ bị khóa kể từ ngày 2/3/2018. 

Nâng cao chất lượng sinh hoạt an toàn đầu giờ, phổ biến biện pháp an toàn đối với từng công việc, tạo nên một thói quen an toàn trước khi làm việc, tăng cường công tác kiểm tra quản lý các đơn vị. 

Triển khai tốt các biện pháp giải pháp khắc phục về công kiểm tra an toàn, những nơi gây mất an toàn trong môi trường làm việc của người lao động; từng bước cải tạo môi trường làm việc, cơ sở hạ tầng lưới điện. Rà soát ban hành các quy trình vận hành đường dây thiết bị phù hợp thực tế lưới điện quy trình xử lý sự cố lưới điện theo đúng với các  quy định quy chuẩn của Nhà nước.

Tổ chức  huấn luyện, diễn tập thành thạo cho người lao động. Luôn ưu tiên đặt an toàn lên hàng đầu, an toàn là trên hết khi triển khai công việc, kể cả đối với các công việc xử lý sự cố mang tính đột xuất. Kiểm soát chặt chẽ việc lập và thực hiện kế hoạch an toàn vệ sinh lưới điện, sử dụng đúng mục đích chi phí cho công tác an toàn. 

Trang bị đầy đủ dụng cụ an toàn chất lượng tốt và phù hợp, mua sắm trang bị Bảo hộ lao động, phương tiện bảo vệ cá nhân bền đẹp. Nâng cấp, trang cấp các phương tiện tiên tiến cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao khả năng đáp ứng yêu cầu công việc. Rà soát các quy chế, quy định trong quản lý vệ sinh an toàn lao động nội bộ, sửa đổi để phù hợp với thực tế sản xuất tại các đơn vị.

Tập trung nghiên cứu kế hoạch dài hạn đến năm 2020 để có giải pháp công nghệ, ứng dụng trang bị các công cụ dụng cụ sản xuất tiên tiến giảm sức lao động và nguy cơ mất an toàn lao động. 

Xây dựng các quy định đảm bảo an toàn cho các trạm biến áp không người trực trung tâm điều khiển xa, các tổ trực, tổ thao tác lưu động. Áp dụng khoa học công nghệ tự động hóa vào sản xuất kinh doanh điện nhằm tiết giảm lao động nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

Xây dựng các quy định đảm bảo an toàn cho công tác sửa chữa nóng lưới điện nhằm giảm thiểu thời gian cắt điện công tác, nâng cao chất lượng cung cấp điện năng. 

Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra đột xuất hiện trường, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, tự kiểm tra quản lý an toàn vệ sinh lao động tại đơn vị nhằm kịp thời phát hiện và kịp thời khắc phục các tồn tại, nguy cơ gây mất an toàn và kịp thời đưa ra các giải pháp khắc phục. Nâng cao chất lượng công tác tự đánh giá nguy cơ rủi ro và biện pháp phòng tránh. 

Thực hiện chương trình kiểm tra chéo công tác an toàn vệ sinh lao động giữa các đơn vị trực thuộc, tạo cơ hội cho các đơn vị giao lưu, học tập kinh nghiệm trong công tác an toàn vệ sinh lao động. Nâng cao chất lượng nguồn lực từ người quản lý tới người lao động. 

Nguyễn Thành