Tại Đại hội, các cổ đông của Vietnam Airlines đã thảo luận và biểu quyết thông qua Điều lệ Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP; Kế hoạch kinh doanh năm 2015 và định hướng chiến lược phát triển của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP giai đoạn 2015-2018; Bầu thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2015-2020; Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015; Phương án chào bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược và các vấn đề liên quan khác. Vietnam Airlines sẽ chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 1/4/2015.

Cổ đông Tổng Công ty Hàng không Việt Nam biểu quyết trong Đại hội cổ đông.
Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Hàng không Việt Nam Phạm Viết Thanh.

Trong giai đoạn 2015 – 2018, ngoài việc giữ vững vai trò chủ đạo trong giao thông hàng không nội địa, Vietnam Airlines đặt mục tiêu giữ vị thế chi phối tại khu vực Tiểu vùng sông Mê kông mở rộng.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Hàng không Việt Nam.

Liên quan tới Kế hoạch kinh doanh năm 2015 được Đại hội cổ đông thông qua, Vietnam Airlines phấn đấu đạt tổng sản lượng vận chuyển khách là 16,7 triệu lượt khách, doanh thu hợp nhất là 70,1 ngàn tỷ đồng, doanh thu công ty mẹ là 55 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế của công ty mẹ đạt 179,8 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất toàn tổng công ty đạt 613,5 tỷ đồng. Kế hoạch đầu tư trong năm 2015 với tổng số vốn đầu tư lên tới 22.953,9 tỷ đồng, tăng 2,44 lần so với năm 2014, tập trung chủ yếu cho việc mua các tàu bay hiện đại, phần quan trọng nằm trong kế hoạch tái cơ cấu toàn diện đội tàu bay và nâng cao chất lượng dịch vụ đạt mức 4 sao theo tiêu chuẩn quốc tế trong năm 2015.

Đại hội đã thống nhất bầu Hội đồng Quản trị gồm 5 thành viên là các ông: Phạm Viết Thanh, ông Phạm Ngọc Minh, ông Lưu Văn Hạnh, ông Nguyễn Huy Tráng và ông Nguyễn Xuân Minh. Ban Kiểm Soát gồm 3 thành viên là các ông: Mai Hữu Thọ, Hoàng Thanh Quý và Lại Hữu Phước.

Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam Phạm Ngọc Minh.

Cùng với cổ phần hóa, Vietnam Airlines đã và đang tiến hành việc thoái vốn cũng như tái cơ cấu theo đúng chỉ đạo và lộ trình được phê duyệt. Việc chuyển đổi sang công ty cổ phần với sự đồng hành của cổ đông nhà nước, các cổ đông là các nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư trong nước… là một bước chuyển quan trọng trong hoạt động của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, giúp tăng thêm nguồn lực để Tổng công ty tiến hành đổi mới hệ thống quản trị, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng sức cạnh tranh đảm bảo cho sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp.

V.Cường