Trong bản Kiến nghị dài 10 trang, VINASA đã nêu rõ 9 điểm vi phạm, mâu thuẫn và bất hợp lý của Điều 292 BLHS 2015 như  hình sự hóa hoạt động kinh doanh trái phép, vi phạm quyền tự do kinh doanh được Hiến pháp 2013 qui định, trái với đường lối, chủ trương phát triển kinh tế được thể hiện trong Hiến pháp 2013, đi ngược lại với quan điểm chủ trương, chính sách, chiến lược của Đảng và Chính phủ về thúc đẩy phát triển, ứng dụng CNTT; ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của không chỉ ngành CNTT mà còn của tất cả các ngành, lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội đất nước; không phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển trong thời đại số... 

Với vai trò của một tổ chức xã hội nghề nghiệp chuyên ngành, đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp CNTT và cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực CNTT, VINASA khẩn thiết mong Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan, bộ ngành hữu quan xem xét kỹ lưỡng về Điều 292 của BLHS 2015.     

H.Thanh