Theo đó, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định của nghị định chậm nhất là ngày 1-11-2020. 

Trong thời gian từ 1-11-2018 đến 31-10-2020, nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14-5-2010 và nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17-1-2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ vẫn còn hiệu lực thi hành. Kể từ ngày 1-11-2020, các nghị định này sẽ hết hiệu lực thi hành. 

Việc sử dụng hóa đơn của các cơ sở kinh doanh từ 1-11-2018 đến 1-11-2020 được thực hiện như sau: Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế hoặc đã đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế trước ngày nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử đang sử dụng. 

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hoặc đã mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng trước ngày nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn đã mua đến hết ngày 31-10-2020 và thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định tại các nghị định: số 51/2010/NĐ-CP và số 04/2014/NĐ-CP. 

Trong thời gian từ ngày 1-11-2018 đến ngày 31-10-2020, trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử có mã nếu cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo các hình thức nêu trên thì cơ sở kinh doanh thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng. 

Cơ quan thuế xây dựng dữ liệu hóa đơn của các cơ sở kinh doanh để đưa vào cơ sở dữ liệu hóa đơn và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế phục vụ việc tra cứu dữ liệu hóa đơn. 

Đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập trong thời gian từ ngày 1-11-2018 đến ngày 31-10-2020, trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại nghị định này thì cơ sở kinh doanh thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan thuế. 

Trường hợp chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP thì thực hiện như các cơ sở kinh doanh nêu tại khoản 2 Điều 36 của nghị định. 

Đối với tổ chức sự nghiệp công lập (cơ sở giáo dục công lập, cơ sở y tế công lập) đã sử dụng Phiếu thu tiền thì tiếp tục sử dụng Phiếu thu tiền đã sử dụng và chuyển đổi sang áp dụng hóa đơn điện tử (hoặc Phiếu thu tiền điện tử) theo lộ trình của Bộ Tài chính.

Mai Hương