ETC sẽ thực hiện tối ưu hoá chi phí, tăng hiệu quả SXKD; tìm kiếm và mở rộng thị trường, trọng tâm là các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ, các NM nhiệt điện, các trạm 110 kV và phát triển các công việc mới như: sản xuất và lắp ráp cũng cấp tủ bảng điều khiển, bảo vệ của các TBA 110 kV, 220kV; cung cấp dịch vụ thí nghiệm hiệu chỉnh, cài đặt cấu hình cho các Trung tâm điều khiển xa và TBA điều khiển bằng máy tính.

Giải pháp mà ETC đưa ra là nâng cao trình độ ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ, đảm bảo an toàn lao động, chất lượng và tiến độ của các dự án; sử dụng hợp lý nguồn nhân lực, lập kế hoạch đào tạo, quy hoạch nguồn nhân lực để thúc đẩy phát triển năng lực cá nhân phục vụ phát triển doanh nghiệp. Tổ chức điều hành sản xuất hợp lý, nghiên cứu các biện pháp để nâng cao năng suất lao động, chất lượng thi công, giám sát thi công, hiệu chỉnh, kiểm định. Duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008; ISO/IEC-17025, BSC-KPIS và 5S.

Ông Vũ Văn Minh, Phó Chủ tịch Công đoàn EVNNPC  cho rằng, công ty cần tiếp tục nghiên cứu hoàn chỉnh quy chế tiền lương phù hợp với điều kiện thực tế, thúc đẩy tăng năng xuất lao động, khuyến khích người lao động tự học tập nâng cao năng lực đáp ứng tốt hơn yêu cầu của công việc, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của khách hàng. Chủ động trong công tác đào tạo đối với phạm vi, lĩnh vực được giao phụ trách nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho NLĐ để đảm bảo phát triển SXKD.

PV