Căn cứ Luật đấu giá tài sản Luật số: 01/2016/QH14 ngày 17-11-2016 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 910/QĐ-H41-H59 ngày 13-7-2018 của Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật - Bộ Công An, về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán và cấp phép khai thác gỗ rừng trồng của trại giam Bình Điền – Tổng cục VIII (nay là Cục C10) – Bộ Công an.

Hiện nay, Trại giam Bình Điền - Cục C10 - Bộ Công an Thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá với các nội dung như sau:

1.     Tên, địa chỉ người của người có tài sản đấu giá:

Tên đơn vị: Trại giam Bình Điền – Cục C10 – Bộ Công an.

Địa chỉ: Xã Bình Điền, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2.     Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:

* Tài sản đấu giá là Khai thác rừng trồng cây keo của Trại giam Bình Điền –Cục C10 – Bộ Công an, cụ thể như sau:

-  Tên tài sản: Khai thác rừng trồng cây keo.

-  Tổng diện tích: 159,36 ha.

Trong đó: + Tiểu khu 113 là: 74,96 ha

                 + Tiểu khu: 116 là: 84,4 ha

-  Chất lượng: Sản lượng khai thác: 17.227,5 m3 ; Gỗ nguyên liệu: 15.276,6 m3; Củi: 1.950,9 m3

-  Địa danh khai thác: Tiểu khu 116 thuộc xã Hương Bình và tiểu khu 113 thuộc phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

-  Phương thức khai thác: Khai thác trắng trên toàn bộ diện tích.

Tài sản được bán theo hiện trạng và theo phương thức đấu giá công khai.

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 11.053.603.000 đồng (Mười một tỷ, không trăm năm mươi ba triệu, sáu trăm lẽ ba nghìn đồng)

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

Tổ chức đấu giá tài sản phải có các tiêu chí theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật số 01/2016/QH14 ngày 17-11-2016 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đấu giá tài sản và các tiêu chí khác do Trại giam Bình Điền – Cục C10 quyết định, cụ thể như sau:

- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá: đơn vị tổ chức đấu giá tài sản phải đảm bảo về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết đầy đủ để tổ chức đấu giá tài sản đạt kết quả tốt.

- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả: Trên cơ sở hình thức đấu giá theo quyết định phê duyệt phương án đấu giá tài sản (đấu giá theo hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, phương thức trả giá lên), đơn vị tổ chức đấu giá xây dựng phương án đấu giá khoa học, hiệu quả, phù hợp với tình hình của địa phương.

- Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: đơn vị tổ chức đấu giá có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm trong việc điều hành cuộc đấu giá tài sản và tạo được sự uy tín cho nhiều khách hàng, tố chức có tài sản đưa ra đấu giá.

- Mức thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp: Mức thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo Thông tư 45/2017/TT-BTC quy định đối với giá trị tài sản theo giá khởi điểm trong khung từ 10 tỷ đồng đến 20 tỷ đồng; nhưng tối đa không vượt quá 38,41 triệu đồng + 1,3% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm. Theo đó các tổ chức đấu giá tài sản có thế đưa ra mức thù lao phù hợp với gói dịch vụ trên để đăng ký trong hồ sơ năng lực của mình.

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

- Có các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký:

- Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia của các tổ chức đấu giá kể từ ngày 28-8-2018 đến 16h30 phút ngày 31-8-2018 (Trong giờ hành chính).

- Các tổ chức đấu giá tài sản quan tâm và có nhu cầu tham gia nộp hồ sơ đăng ký tham gia về địa chỉ sau: Trại giam Bình Điền – Cục C10 – Bộ Công an.

- Địa chỉ: Xã Bình Điền, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Số điện thoại cơ quan: 0234 3550 225 hoặc liên hệ trực tiếp Ông Trần Bá Lương – Phó giám thị, điện thoại: 097 5207255 để được hướng dẫn.

candonline