Theo dự thảo, việc bán cổ phần theo lô thực hiện với DN đã cổ phần hóa mà Nhà nước không cần nắm giữ cổ phần chi phối hoặc không cần nắm cổ phần theo tiêu chí, danh mục phân loại DNNN. Trường hợp nằm ngoài điều kiện phải báo cáo Thủ tướng xem xét quyết định. Việc bán đấu giá cổ phần theo lô được thực hiện qua Sở giao dịch chứng khoán trên cơ sở phê duyệt của cấp có thẩm quyền; có thể chia thành nhiều lô khác nhau để bán đấu giá tùy theo số lượng cổ phần và tình hình thị trường nhưng mỗi phiên chỉ bán trọn 1 lô. Số lượng cổ phần 1 lô không quá 5% vốn điều lệ công ty cổ phần. Nếu bán chỉ định thì làm theo Quyết định của Thủ tướng.

Cho ý kiến vào dự thảo Quyết định, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh lưu ý “Nói bán theo lô thì rất hay, nhưng khi thực hiện thì nhiều chuyện, dễ nảy sinh tham nhũng, làm thất thoát vốn nhà nước nếu dự thảo Quyết định không lường được những vấn đề nảy sinh. Dự thảo phải quy định chặt chẽ để không xảy ra tham nhũng, đồng thời cũng không quá “bó” làm ảnh hưởng tới quyết tâm của các nhà đầu tư thật tâm muốn gắn bó với doanh nghiệp”.


Vũ Hân