Trên cơ sở kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2016 đã được phê duyệt, tập trung phân tích chuyên sâu để lựa chọn nội dung trọng tâm cần thanh tra, lựa chọn các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, hoàn thuế, các doanh nghiệp nhiều năm chưa được thanh tra (từ 3-5 năm), về sử dụng hóa đơn, chứng từ bất hợp pháp, về ưu đãi thuế, chuyển nhượng vốn, thương hiệu, chuyển nhượng dự án,… để thực hiện thanh tra, kiểm tra ngay.

PV