Sức nóng và yêu cầu cải cách, nâng cao hiệu quả phục vụ doanh nghiệp (DN) đang tăng lên, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, làn tỏa và hướng tới sự chuyển biến rõ rệt hơn trong năm 2019. 

Theo đó, trong năm 2019, các bộ và cơ quan ngang bộ tiếp tục rà soát, trình Chính phủ bãi bỏ, đơn giản hoá các điều kiện kinh doanh không rõ ràng, không cụ thể, không khả thi trước quý III/2019. 

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ soạn thảo Luật sửa đổi các luật có liên quan trình Chính phủ để trình Quốc hội bãi bỏ, đơn giản hoá các điều kiện kinh doanh được quy định tại các luật chuyên ngành theo phương án đã được phê duyệt. 

Công bố đầy đủ các điều kiện kinh doanh đã được bãi bỏ, các điều kiện kinh doanh đã được đơn giản hoá trong năm 2018. Các địa phương không được tự đặt thêm điều kiện kinh doanh trái quy định của pháp luật và xử lý nghiêm những cán bộ, công chức không thực hiện đúng, đầy đủ các qui định mới về điều kiện kinh doanh.

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, công tác xây dựng thể chế, pháp luật, cơ chế chính sách cần được đặc biệt chú trọng và phải coi là một nhiệm vụ trọng tâm của năm 2019. 

Cơ chế, chính sách, quy định pháp luật nào không còn phù hợp, cản trở đối với phát triển kinh tế - xã hội thì cần phải sửa đổi, bổ sung ngay, không được chậm trễ. Đấy chính là hành động thiết thực để các DN, người dân, để nền kinh tế có thể phát huy sáng tạo, tham gia vào cách mạng công nghiệp 4.0.

Lưu Hiệp