Năm 2017, giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá thực tế đạt 42.198 tỷ đồng, bằng kế hoạch năm và tăng 8,8% so với năm 2016; tính theo giá so sánh 2010 đạt 46.205 tỷ đồng, đạt 97,1% kế hoạch năm và tăng 7,6% so với năm 2016.

Toàn cảnh hội nghị

Cùng với việc đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh ở các đơn vị, trong năm vừa qua Tập đoàn đã tích cực tập trung chỉ đạo 4 đơn vị bị lỗ nhanh chóng khắc phục mọi khó khăn, đưa toàn bộ các dây chuyền sản xuất ở 4 dự án (Dự án Nhà máy Đạm Ninh Bình, Dự án cải tạo - mở rộng Nhà máy Đạm Hà Bắc, Dự án Nhà máy DAP - Vinachem, Dự án Nhà máy DAP số 2 - Vinachem) vào hoạt động, trừ những đợt dừng sản xuất theo kế hoạch để tiến hành sửa chữa lớn định kỳ, hàng tháng các đơn vị đều duy trì thời gian chạy máy liên tục, ổn định. 

5 đơn vị có doanh thu cao nhất Tập đoàn

Tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đề án tái cơ cấu doanh nghiệp, trong đó tập trung vào công tác: tái cơ cấu tổ chức và quản trị doanh nghiệp; sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp; thoái vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp. Nhìn chung, kế hoạch tái cơ cấu đã và đang được Tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh triển khai ở tất cả các nội dung.

Lưu Hiệp