Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ tài chính 2017 – 2018 ngày 16-1-2019, Tập đoàn Hoa Sen đã trình đại hội đồng cổ đông xem xét chủ trương triển khai tái cấu trúc Hệ thống phân phối theo mô hình Chi nhánh Tỉnh. Chủ trương tái cấu trúc này đã được đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành là 99,67% và được ghi nhận tại Điều 11 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ/ĐHĐCĐ/2019.

Theo phương án tái cấu trúc hệ thống theo mô hình Chi nhánh Tỉnh, tại mỗi Tỉnh/Thành, Tập đoàn Hoa Sen sẽ chọn 1 Chi nhánh để thành lập Chi nhánh Tỉnh. Các Chi nhánh còn lại trong Tỉnh/Thành đó sẽ được chuyển đổi thành Cửa hàng trực thuộc Chi nhánh Tỉnh với hình thức pháp lý là "Địa điểm kinh doanh".

Việc tái cấu trúc theo mô hình trên là nhằm tăng cường hiệu quả quản trị đối với HTPP, góp phần tiết giảm chi phí, nguồn lực trong công tác điều hành HTPP, củng cố năng lực cạnh tranh tại thị trường nội địa và không làm giảm số lượng đơn vị phân phối thuộc Tập đoàn Hoa Sen trên thị trường.

Thực hiện chủ trương của Đại hội đồng cổ đông, kể từ giữa năm 2018, Tập đoàn Hoa Sen đã bắt đầu thực hiện chuyển đổi mô hình quản trị hệ thống phân phối theo mô hình Chi nhánh Tỉnh. Cụ thể: Tập đoàn đã thành lập khung pháp lý cho mô hình mới, gồm 56 Chi nhánh Tỉnh và hơn 400 Cửa hàng trực thuộc các Chi nhánh Tỉnh tại từng Tỉnh/Thành trên cùng địa điểm và cơ sở vật chất của hệ thống Chi nhánh cũ trước đây. 

Chủ trương này đã được HĐQT thông qua và công bố thông tin tại từng thời điểm trong năm 2018; Tính đến 01-02-2019, toàn bộ Chi nhánh Tỉnh và các địa điểm kinh doanh thuộc các Chi nhánh Tỉnh đã đi vào hoạt động ổn định dựa trên khung pháp lý của mô hình mới đã được thành lập theo quy định pháp luật doanh nghiệp; Do đó, công đoạn cuối của việc tái cấu trúc này là thực hiện thủ tục để chấm dứt hình thức pháp lý của mô hình cũ để chuyển sang vận hành 100% theo mô hình mới. 

Để hoàn tất việc chuyển đổi này, theo quy định pháp luật doanh nghiệp và kế toán hiện hành, Tập đoàn phải thực hiện thủ tục quyết toán các số liệu kế toán và thủ tục "chấm dứt hoạt động" đối với các Chi nhánh thuộc mô hình cũ.

Như vậy, theo kế hoạch, để hoàn tất việc chuyển đổi mô hình quản trị nêu trên, trong thời gian tới, Tập đoàn sẽ thực hiện chấm dứt hình thức pháp lý đối với khoảng 500 Chi nhánh thuộc mô hình cũ trên toàn quốc để chuyển sang vận hành theo mô hình mới với hơn 56 Chi nhánh Tỉnh và hơn 500 Cửa hàng trực thuộc.

Do đó, việc chấm dứt hình thức pháp lý hay còn gọi là "chấm dứt hoạt động" các Chi nhánh trực thuộc đã được công bố trong thời gian gần đây thực chất là hoạt động liên quan đến thủ tục pháp lý để chuyển đổi mô hình quản trị hệ thống phân phối, không làm thay đổi số lượng đơn vị phân phối thuộc Tập đoàn Hoa Sen trên toàn quốc, không xuất phát từ lý do kinh doanh không hiệu quả dẫn đến việc chấm dứt hoạt động và cũng không làm ảnh hưởng đến chiến lược mở rộng hệ thống phân phối lên khoảng 1.000 – 1.200 Cửa hàng trên toàn quốc theo chủ trương đã được đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ban Lãnh đạo Tập đoàn Hoa Sen nhấn mạnh rằng đây chỉ là thủ tục pháp lý để chuyển đổi từ mô hình quản lý cũ sang mô hình Chi nhánh tỉnh, không làm thay đổi số lượng đơn vị phân phối thuộc Tập đoàn Hoa Sen trên toàn quốc, không xuất phát từ lý do kinh doanh không hiệu quả dẫn đến việc chấm dứt hoạt động và cũng không làm ảnh hưởng đến chiến lược mở rộng hệ thống phân phối lên khoảng 1.000 – 1.200 Cửa hàng trên toàn quốc theo chủ trương đã được đại hội đồng cổ đông thông qua.
PV