Cụ thể, trong năm 2018, tỷ lệ tổn thất bình quân trong khai thác than hầm lò của Tập đoàn đã giảm 0,1% và trong khai thác lộ thiên giảm 0,81% so với năm 2017. Hệ số thu hồi than tăng 0,35%, tương ứng tăng 120 ngàn tấn than sạch làm lợi trên 185 tỷ đồng. 

Có được kết quả trên là do các đơn vị trong Tập đoàn đã linh hoạt áp dụng nhiều loại công nghệ khấu than, chống lò, sàng tuyển khác nhau, phù hợp với từng điều kiện địa chất, tính chất vỉa than, chất lượng than từng vùng... 

TKV tăng cường áp dụng các công nghệ phù hợp theo hướng hiện đại hóa trong khai thác than.

Hiện nay, các đơn vị đã có thể khai thác các vỉa than dốc đứng lên đến trên 40 độ, hoặc các vỉa mỏng dưới một mét. Đó là các lò chợ công nghệ xiên chéo ở các Công ty than Uông Bí, Quang Hanh, Hạ Long...  

Các đơn vị cũng đã áp dụng nhiều loại hình sàng tuyển, đặc biệt là công nghệ tuyển huyền phù tự sinh để tăng tỷ lệ thu hồi than. Tập đoàn kiên quyết không đưa các loại hình đất đá lẫn than ra ngoài mà yêu cầu sàng tuyển triệt để nhằm đạt được tỷ lệ thu hồi than cao hơn trong cả khai thác than lộ thiên lẫn khai thác than hầm lò v.v. 

Năm 2019, Tập đoàn tiếp tục chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh phong trào sáng tạo, tăng cường áp dụng các công nghệ phù hợp theo hướng hiện đại hóa kết hợp với các công nghệ truyền thống, nhằm khai thác triệt để các vỉa dốc, vỉa mỏng, vỉa có nhiều lớp đất đá kẹp, giảm tỷ lệ tổn thất, tăng tỷ lệ thu hồi than sạch trong sàng tuyển, tiết kiệm tài nguyên...

Tuấn Dũng