Năm 2014, công ty đã đạt tổng doanh thu là 13.054 tỷ đồng, tăng 18,6% so với năm 2013, trong đó tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt mức 9.155 tỷ đồng, tăng 19,8% và doanh thu phí mới quy năm đạt 2.120 tỷ đồng, tăng 19%.

Cùng với sự tăng trưởng mạnh doanh thu, kết quả kinh doanh năm 2014 của Prudential cũng cho thấy công ty phát triển bền vững và có hiệu quả bậc nhất trong ngành bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam.

Theo đó, lợi nhuận trước thuế năm 2014 của Prudential đạt mức 1.290 tỷ đồng và lợi nhuận chưa phân phối đến cuối năm 2014 đã ở mức kỷ lục là 3.655 tỷ đồng. Năm 2014 cũng đánh dấu uy tín của Prudential tiếp tục gia tăng mạnh do khả năng thực hiện tốt nhất các cam kết với khách hàng. Công ty được khách hàng tín nhiệm như một địa chỉ uy tín, an toàn và có khả năng sinh lợi tốt với các nguồn vốn cá nhân dùng cho bảo vệ, đầu tư và tiết kiệm.

Thành công trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm và đầu tư đã giúp Prudential Việt Nam có tiềm lực tài chính đáng nể với tổng tài sản đạt 44.565 tỷ đồng, tăng 17,8% so với năm 2013.                                                                                                        

PV