Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu sản xuất kinh 5 tháng 2018 trong bối cảnh thị trường dầu khí có nhiều biến động, khó khăn tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Tập đoàn. 

Tuy nhiên, với ý thức đầy đủ về trách nhiệm là tập đoàn kinh tế quan trọng của đất nước, xác định kết quả hoạt động của Tập đoàn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng GDP, an ninh năng lượng, an ninh quốc gia và nguồn thu ngân sách Nhà nước, Tập đoàn đã có nhiều giải pháp nhằm động viên, trấn an, khích lệ tinh thần cán bộ, công nhân viên, người lao động trong toàn Tập đoàn.

Công nhân làm việc trên giàn khoan mỏ Bạch Hổ

Với những giải pháp hết sức cụ thể, sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Hội đồng Thành viên, Ban Tổng giám đốc, sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể cán bộ, công nhân viên, người lao động toàn Tập đoàn, 5 tháng đầu năm 2018, PVN đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu được Đảng, Chính phủ và Bộ Công Thương giao.

Cụ thể: Công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí tiếp tục được triển khai theo kế hoạch đề ra, trong tháng 5 đã đưa mỏ Bunga Pakma – PM3CAA vào khai thác (bắt đầu khai thác từ ngày 12-5-2018, sớm hơn so với kế hoạch 1 tháng 19 ngày).

Tổng sản lượng khai thác quy dầu tháng 5 đạt 2,10 triệu tấn, vượt 2,0% kế hoạch tháng, tính chung 5 tháng đầu năm đạt 10,44 triệu tấn, vượt 2,7% kế hoạch 5 tháng và bằng 45,7% kế hoạch năm. 

Trong đó: Sản lượng khai thác dầu tháng 5 đạt 1,21 triệu tấn, vượt 4,5% kế hoạch tháng, tính chung 5 tháng đầu năm đạt 6,01 triệu tấn, vượt 2,2% kế hoạch 5 tháng; sản lượng khai thác khí tháng 5 đạt 0,88 tỷ m3, tính chung 5 tháng đầu năm đạt 4,43 tỷ m3, vượt 3,4% kế hoạch 5 tháng.

Người lao động vận hanh Nhà máy Khí Cà Mau

Sản xuất điện tháng 5 đạt 2,08 tỷ kWh, vượt 0,7% kế hoạch tháng, tính chung 5 tháng đầu năm đạt 9,80 tỷ kWh, vượt 6,1% kế hoạch 5 tháng. 

Sản xuất đạm tháng 5 đạt 145,5 ngàn tấn, vượt 7,6% kế hoạch tháng, tính chung 5 tháng đầu năm đạt 695 ngàn tấn, vượt 5,2% kế hoạch 5 tháng. Sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn tháng 5 đạt 650 ngàn tấn, tính chung 5 tháng đầu năm đạt 2,96 triệu tấn, vượt 2,6% kế hoạch 5 tháng.

Về tài chính, tổng doanh thu toàn PVN 5 tháng đạt 234,5 ngàn tỷ đồng, vượt 21% kế hoạch 5 tháng và bằng 40% kế hoạch năm. Nộp ngân sách Nhà nước toàn PVN 5 tháng đạt 40,8 ngàn tỷ đồng, vượt 32,0% so với kế hoạch 5 tháng và bằng 55% kế hoạch năm. Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất 5 tháng đạt 9,8 ngàn tỷ đồng, vượt 15,0% so với kế hoạch 5 tháng và bằng 51% kế hoạch năm.

Xuất sản phẩm Nhà máy Đạm Cà Mau
Bên cạnh việc hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, công tác tái cơ cấu cũng được PVN triển khai quyết liệt, theo đúng lộ chỉ đạo của Chính phủ. 

Hoạt động khoa học công nghệ và công tác đào tạo được triển khai tích cực trên tinh thần sát với yêu cầu thực tế của sản xuất kinh doanh, theo hướng các nghiên cứu bám sát yêu cầu và phục vụ cao nhất cho sản xuất; tạo điều kiện để người lao động nâng cao trình độ năng lực, tham gia tích cực phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và nghiên cứu khoa học.....

Sự kiện sản xuất kinh doanh nổi bật của PVN trong tháng 5-2018:

- Khánh thành Nhà máy Xử lý Khí Cà Mau (GPP Cà Mau)

Dự án GPP Cà Mau có công suất xử lý 6,2 triệu m3 khí/ngày từ nguồn khí PM3-CAA, cung cấp ra thị trường khoảng 600 tấn LPG/ngày, tương đương 200.000 tấn LPG/năm, cung cấp 35 tấn Condensate/ngày, tương đương 12.000 tấn Condensate/năm, bổ sung được khoảng 10% nhu cầu thị trường trong nước.

- Nhà máy Đạm Cà Mau đạt mốc sản lượng 5 triệu tấn urê

Với công suất khoảng 800.000 tấn/năm, Nhà máy Đạm Cà Mau hiện đang đáp ứng hơn 40% nhu cầu về phân urê trong nước, góp phần quan trọng trong việc ổn định nguồn cung phân bón cho ngành nông nghiệp nước nhà.
Thực hiện chủ trương tái cấu trúc các doanh nghiệp nhà nước, trong tháng 5-2018, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã tiến hành tái cơ cấu Bộ máy điều hành Công ty Mẹ - Tập đoàn.

Theo đó, Ban Lãnh đạo điều hành (Ban Tổng Giám đốc) của Tập đoàn có số lượng đúng theo quy định (không quá 06 người); giảm đầu mối các Ban tham mưu chuyên môn từ 23 Ban/Văn phòng xuống còn 14 Ban/Văn phòng; đồng thời Tập đoàn đã tiến hành củng cố, kiện toàn người đứng đầu của một số đơn vị thành viên chủ lực từ khâu đầu (tìm kiếm thăm dò khai thác dầu khí) và khâu sau (chế biến dầu khí) để đảm bảo hiệu quả và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp.

An An