Tỷ lệ dữ liệu gửi đúng ngày đạt 55,8%, tăng 17,8% so với năm 2017, trong đó nhiều tỉnh có tỷ lệ gửi dữ liệu đúng ngày thấp như: Hà Nội (22,6%), Bình Dương (23,1%), Long An (23,2%), Bình Thuận (27,4%), TP. Hồ Chí Minh, Ninh Bình, Bà Rịa- Vũng Tàu (30,1%).

Bảo hiểm xã hội Đồng Nai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ khách hàng

Một khó khăn hiện nay chính là việc mã hóa danh mục dùng chung còn chậm, gửi dữ liệu không đầy đủ, không kịp thời gây khó khăn trong công tác giám định BHYT thông qua Hệ thống giám định, dẫn đến tình trạng chỉ định trùng lặp khi người tham gia BHYT đi KCB tại nhiều cơ sở KCB khác nhau, đi KCB nhiều lần trong ngày, trong tháng tại nhiều cơ sở KCB khác nhau...

Nhiều tỉnh triển khai chậm như: Nam Định (6,39%), Hà Tĩnh (5,95%), Quãng Ngãi (5,9%), Hải Dương (5,75%), TP. Hồ Chí Minh (5,5%)...

Hiếu Quỳnh