Theo dự thảo Nghị định quy định chi tiết Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ, doanh nghiệp sử dụng lao động nữ sẽ được hưởng nhiều hỗ trợ.

Cụ thể, doanh nghiệp có dự án vay vốn khả thi và tạo thêm việc làm mới cho lao động nữ thì được vay vốn với lãi suất thấp từ quỹ quốc gia về việc làm theo quy định tại điểm a và điểm b Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16/1/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm.

Doanh nghiệp sử dụng lao động nữ sẽ nhận nhiều ưu đãi. Ảnh minh họa.

Trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế, để hạn chế người lao động bị mất việc làm thì doanh nghiệp được lập dự án đề nghị hỗ trợ từ quỹ quốc gia về việc làm theo điểm b, khoản 2, Điều 4 Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16/1/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm.

Bên cạnh đó, những doanh nghiệp này cũng sẽ được xét giảm thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

Ngoài những ưu đãi trên, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ thì được hưởng thêm các ưu đãi sau:

1- Được ưu tiên sử dụng một phần trong tổng số vốn đầu tư hàng năm của doanh nghiệp để chi cho việc cải thiện điều kiện làm việc cho lao động nữ;

2- Được cho thuê đất, được vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội để đầu tư xây dựng nhà trẻ, mẫu giáo cho người lao động.

Ngọc Anh