Tổng hợp sơ bộ kết quả kiểm toán từ 110 báo cáo kiểm toán, đã kiến nghị xử lý tài chính là 11.141,8 tỷ đồng (tăng thu 2.417,2 tỷ đồng; giảm chi 4.037,4 tỷ đồng; xử lý tài chính khác 4.687,2 tỷ đồng). 

Kiểm toán Nhà nước đánh giá, do làm tốt công tác kiểm toán tổng hợp nên một số báo cáo kiểm toán, nhất là báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương đã có những phát hiện quan trọng và cũng đã có khá nhiều đánh giá sâu sắc về thực trạng tài chính của các đơn vị được kiểm toán (khả năng cân đối thu - chi ngân sách, thanh toán, hoàn trả nợ...), góp phần nâng cao tính minh bạch trong quản lý tài chính, tài sản công.

V.H.