Theo đó, Dự thảo Kế hoạch thực hiện gồm các nội dung của Chương 4, Nghị định thư 2, nội dung về xuất xứ liên quan tới cơ quan Hải quan về việc thực hiện quy tắc xuất xứ thuộc Chương 1 và Nghị định thư 1 “Quy định về hàng hóa có xuất xứ và phương thức hợp tác quản lý hành chính” và một số nội dung có liên quan đến hải quan tại Hiệp định gồm phòng vệ thương mại, thực thi quyền sở hữu trí tuệ, các điều khoản chung về việc thực thi Hiệp định…

Đồng thời kế hoạch thực hiện của Tổng cục Hải quan đảm bảo việc triển khai Kế hoạch thực hiện tổng thể của Chính phủ và Kế hoạch thực hiện của Bộ Tài chính, bao gồm việc tham gia vào Cơ chế thực thi Hiệp định.

Song song các hoạt động triển khai Hiệp định EVFTA, thời gian qua Tổng cục Hải quan tích cực triển khai các giải pháp để tháo gỡ các khó khăn cho doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 và tận dụng các ưu đãi từ EVFTA.

Các giải pháp này được triển khai cụ thể tại Quyết định 1616/QĐ-TCHQ ngày 19/6/2020 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Kế hoạch hành động đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa trong và sau dịch bệnh COVID-19.

Bao gồm triển khai các giải pháp vừa tạo thuận lợi thương mại vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19; nâng cao thực hiện có hiệu quả các giải pháp về công nghệ thông tin để hỗ trợ người khai hải quan, người nộp thuế, kết nối trao đổi thông tin với các bộ, ngành khi giải quyết thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ sở pháp lý, quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh, quá cảnh.

Cơ quan Hải quan cũng tạm dừng hoạt động kiểm tra đánh giá tuân thủ pháp luật của người khai hải quan trong năm 2020. Đối với trường hợp thanh tra chuyên ngành, kiểm tra sau thông quan theo dấu hiệu vi phạm và thanh tra, kiểm tra trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro, công chức kiểm tra phải nêu rõ dấu hiệu vi phạm, dấu hiệu rủi ro và được sự phê duyệt của lãnh đạo đơn vị.

L.H.