Theo kế hoạch, trong đợt thanh tra lần này, Đoàn Thanh tra sẽ tiến hành thanh tra 10 doanh nghiệp bán đấu giá tài sản. Ngày 13-6, Đoàn Thanh tra sẽ tiến hành thanh tra doanh nghiệp bán đấu giá tài sản đầu tiên.

Theo đó, hoạt động thanh tra tập trung vào những nội dung trọng tâm như: Tổ chức, nhân sự, cơ sở vật chất và hoạt động của doanh nghiệp bán đấu giá tài sản; việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của đấu giá viên và doanh nghiệp bán đấu giá tài sản; việc chấp hành quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện bán đấu giá tài sản đã thực hiện kể từ ngày 1-1-2016 đến hết ngày 30-5-2017; việc chấp hành quy định của pháp luật về lao động, thuế, tài chính, báo cáo, thống kê; việc chấp hành quy định của pháp luật về thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá và chi phí dịch vụ trong hoạt động bán đấu giá tài sản.

Hoạt động thanh tra nhằm đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản của đấu giá viên, doanh nghiệp bán đấu giá tài sản. Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các vi phạm, thiếu sót và áp dụng biện pháp xử lý thích hợp theo quy định của pháp luật. 

Bên cạnh đó, tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị, phát hiện những kẽ hở, bất cập của pháp luật để từ đó có biện pháp tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ trong việc quản lý nhà nước, trong hoạt động bán đấu giá tài sản.

Được biết, Hà Nội hiện có số lượng doanh nghiệp bán đấu giá tài sản lớn nhất so với các tỉnh, thành khác trong cả nước. Năm 2016, thành phố đã có 104 doanh nghiệp bán đấu giá tài sản chuyên nghiệp, trong đó có 1 Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản của thành phố và 103 doanh nghiệp bán đấu giá tài sản với 208 đấu giá viên đang hành nghề.

Hoạt động thanh tra lần này không chỉ kiểm tra các tổ chức, nhân sự, cơ sở và hoạt động của doanh nghiệp bán đấu giá tài sản mà còn đánh giá việc chấp hành quy định của pháp luật trong quá trình bán đấu giá tài sản. Hoạt động thanh tra chỉ là một trong những kênh để thu thập tài liệu. Đoàn sẽ kết hợp với nhiều kênh thông tin khác để có kết luận thanh tra khách quan, chính xác.

Hải Châu