Trong đó có 2 doanh nghiệp nợ hơn 4,3 tỷ đồng tiền sử dụng đất (số nợ tính đến thời điểm 31-10-2018) và 110 doanh nghiệp nợ thuế, phí với số tiền hơn 133,8 tỷ đồng (số nợ tính đến thời điểm 31-10-2018). Trong số các đơn vị nợ thuế phí đợt này, có 11 doanh nghiệp nợ với số tiền hơn 96,7 tỷ đồng, cơ quan thuế đã đăng công khai từ các năm trước (năm 2015, 2016 hoặc 2017) nhưng các đơn vị này vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ thuế.

Do số nợ lớn, chây ỳ nhiều năm, nên Cục Thuế Hà Nội tiếp tục công khai lại 11 đơn vị này trong đợt công khai doanh nghiệp nợ thuế tháng 12-2018. Đứng đầu danh sách là Công ty cổ phần tập đoàn Thạch Bàn (MST 0100107444) với số nợ tính đến ngày 31-10-2018 là hơn 49,6 tỷ đồng. Như vậy, từ đầu năm 2018 đến nay, đã có 1.752 đơn vị nợ hơn 6.460 tỷ đồng tiền thuế, phí, tiền thuê đất được công khai. Kết quả sau khi đăng công khai đã có 824 doanh nghiệp và dự án nộp hơn 825,4 tỷ đồng.

H.A.