BHXH Việt Nam đã chủ động phối hợp, triển khai nhiều giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt để đẩy mạnh công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT đến tất cả các tầng lớp Nhân dân, lan tỏa chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước, góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước.

 Việc đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác truyền thông thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020”, Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách BHXH (sau đây gọi chung là Nghị quyết của Đảng về BHXH, BHYT), Luật BHXH, Luật BHYT, Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 21/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền BHXH.

Cán bộ BHXH tăng cường tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đến người dân tại cơ sở.

 BHXH Việt Nam chủ động phối hợp với các bộ, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội, đoàn thể, các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết của Đảng về BHXH, BHYT đến cán bộ, đảng viên, người lao động và Nhân dân trong cả nước. 

Tính đến nay, đã có trên 8.000 tin, bài, phóng sự, tọa đàm về Nghị quyết được các cơ quan báo chí đăng tải, đưa tin dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú; 200 hội nghị, hội thảo, tập huấn về Nghị quyết được các Bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, hội, đoàn thể tổ chức để tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH, BHYT.

Kết quả tuyên truyền Nghị quyết đã góp phần làm sâu sắc thêm vai trò, ý nghĩa, tính nhân văn, ưu việt của chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Thứ nhất: Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp luôn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền về BHXH, BHYT; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, Nhân dân hiểu rõ sự cần thiết, vai trò, ý nghĩa, lợi ích của chính sách BHXH, BHYT đối với sự nghiệp chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống Nhân dân, phát triển bền vững đất nước; đồng thời tuyên truyền để Nhân dân thấy được BHXH, BHYT là hai chính sách xã hội quan trọng, trụ cột của hệ thống an sinh xã hội, thể hiện tính nhân văn, ưu việt của chế độ ta.

Thứ hai: Kết quả công tác tuyên truyền Nghị quyết của Đảng về BHXH, BHYT của các cấp, các ngành, cơ quan thông tấn, báo chí đã góp phần tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội về thực hiện chính sách BHXH, BHYT; đồng thuận trong lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp tổ chức thực hiện chính sách của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp; đồng thuận trong công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách BHXH, BHYT của các cơ quan nhà nước; đồng thuận trong truyền thông chính sách BHXH, BHYT của các cơ quan thông tấn, báo chí nhằm định hướng dư luận thực hiện mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân của Đảng và Nhà nước.

Thứ ba: Góp phần củng cố, tạo thêm niềm tin, sự yên tâm, tin tưởng trong Nhân dân về các chính sách an sinh xã hội nói chung, chính sách BHXH, BHYT nói riêng của Đảng và Nhà nước, qua đó làm thay đổi nhận thức của người dân về ý nghĩa, lợi ích của BHXH, BHYT đối với bản thân và gia đình, từ đó tự tham gia BHXH, BHYT như một nhu cầu tất yếu để tự an sinh, tiến tới thực hiện mục tiêu BHXH, BHYT của Đảng và Nhà nước.

Bên cạnh đó, thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện nhiều giải pháp mạnh mẽ để đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền BHXH, BHYT.

Kết quả ước tính đến ngày 24/8/2020 đã có: gần 9.000 tin, bài, phóng sự, tọa đàm, chuyên trang, chuyên mục phản ánh về BHXH, BHYT, BHTN được các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương đăng tải; gần 220.000 cuộc gọi đến số hotline Hệ thống chăm sóc khách hàng của BHXH Việt Nam, qua đó đã kịp thời tư vấn, giải đáp thông tin, truyền thông chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho hàng trăm người, góp phần tiết kiệm thời gian đi lại, chi phí cho người dân, các phản ánh, kiến nghị được giải đáp kịp thời đã góp phần giảm bức xúc, khiếu kiện của người dân, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW.

Có trên 12,5 triệu lượt người truy cập thông tin qua Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam; trên 3,2 triệu lượt người tiếp cận các thông tin trên Fapage BHXH Việt Nam với 121.233 lượt tương tác (like, share, comment)...

BHXH Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp tuyên truyền lưu động về chính sách BHXH tự nguyện.

Ngoài ra, BHXH Việt Nam chủ động đổi mới phương pháp truyền thông theo hướng linh hoạt để đáp ứng kịp thời với bối cảnh thực tiễn, những vấn đề mang tính thời sự, vấn đề nóng; kết hợp hài hòa giữa tuyên truyền thường xuyên và truyền thông theo chiến dịch, theo chủ đề và truyền thông cao điểm

Nhờ kết hợp đồng bộ nhiều giải pháp, với các thông điệp truyền thông gần gũi, thiết thực, truyền tải được giá trị nhân văn của chính sách BHXH, BHYT, sự quan tâm chăm lo của Đảng Nhà nước đối với Nhân dân thông qua các chính sách an sinh này, cũng như quyết tâm thực hiện BHXH, BHYT toàn dân của cả hệ thống chính trị.

Qua đó, cũng giúp người dân nhận thức sâu sắc hơn về lợi ích và tính nhân văn của chính sách BHXH, BHYT; tạo thêm niềm tin cho Nhân dân vào các chính sách an sinh của Đảng, Nhà nước; tăng cường vai trò, trách nhiệm của các bộ, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, nỗ lực phấn đấu hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân; góp phần khẳng định hình ảnh, vị thế của cơ quan BHXH các cấp trong công tác đảm bảo an sinh xã hội của đất nước…

Anh Hiếu