Dự án này nhằm cải thiện chất lượng của chiến lược, chính sách phát triển công nghiệp Việt Nam thông qua xây dựng năng lực thể chế, soạn thảo các báo cáo công nghiệp cho khu vực công và tư, đề xuất chiến lược ngành và các chính sách cụ thể nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh công nghiệp của Việt Nam, qua đó góp phần đẩy mạnh phát triển công nghiệp, góp phần giảm đói nghèo và cải thiện bất bình đẳng thông qua việc tạo ra các hoạt động sản xuất và việc làm mới. Dự án được thực hiện trong 36 tháng.

V.H.