Đại hội đồng cổ đông thường niên năm nay có 70 cổ đông tham dự, sở hữu hoặc đại diện cho 384.646.960 cổ phần, tương đương với 87,08% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự.

Trong nhiệm kỳ Đại hội đồng cổ đông 2012-2016, Tổng công ty và các đơn vị thành viên phải đối mặt với nhiều khó khăn do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu và những khó khăn nội tại doanh nghiệp. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Tổng công ty đã nỗ lực đề ra nhiều giải pháp để từng bước vượt qua khó khăn, cân bằng tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh dần khôi phục và khởi sắc, khẳng định uy tín và vị thế của Vinaconex trong lĩnh vực xây dựng, xây lắp. Doanh thu, lợi nhuận hợp nhất toàn Tổng công ty năm 2016 tăng 30% so với năm 2015.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Vinaconex nhiệm kỳ 2017-2020.

Trong nhiệm kỳ 2017-2020, theo ông Đỗ Trọng Quỳnh, Tổng Giám đốc Vinaconex thì Tổng công ty tiếp tục phương châm “Đẩy mạnh sản xuất, tăng cương hợp tác, nâng cao thương hiệu Vinaconex”. Trong đó tập trung hoạt động vào hai lĩnh vực kinh doanh chính là xây dựng và kinh doanh bất động sản.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2020 được bầu gồm 7 thành viên. Ông Nguyễn Đức Chi được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Tổng công Vinaconex.

Trần Minh