Công ty TNHH Thương mại Vision Việt Nam có trụ sở chính tại quận Cầu Giấy, Hà Nội, đã nộp hồ sơ đề nghị rút tiền ký quỹ theo quy định. Do tự chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp, công ty này đã đề nghị giải tỏa số tiền ký quỹ.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cho biết, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Bộ Công Thương đăng tải thông báo, người tham gia bán hàng đa cấp và các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp có trách nhiệm thông báo tới bộ này về việc doanh nghiệp bán hàng đa cấp chưa hoàn thành các trách nhiệm quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Bên cạnh đó, trường hợp không có thông báo nào của người tham gia bán hàng đa cấp hoặc các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp gửi tới Bộ Công Thương trong thời hạn nêu trên, Bộ Công Thương ban hành văn bản chấp thuận cho doanh nghiệp bán hàng đa cấp rút tiền ký quỹ.

Phan Đức