Cũng theo Quyết định này, từ năm 2015 đến hết năm 2017, thực hiện chuyển nhượng phần vốn góp của PVN và chuyển đổi Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn thành Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên, PVN nắm giữ 51% vốn điều lệ hoặc cổ phần hóa Công ty, PVN nắm giữ tối thiểu 65% vốn điều lệ.

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.

Cũng trong thời gian này, sẽ tiến hành thoái vốn của PVN tại Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) xuống còn 36% vốn điều lệ của PVC.

Bên cạnh đó, thực hiện điều chỉnh tỷ lệ vốn của PVN nắm giữ tại Tổng Công ty cổ phần Vận tải dầu khí lên 51% và điều chỉnh nâng tỷ lệ vốn của PVN tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Hóa dầu Long Sơn (LSP) lên 29%. PVN tiếp tục nắm giữ 25,34% vốn điều lệ của Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp dầu khí.

V.H.