Trong thời hạn 14 ngày, Bộ Tài chính sẽ có văn bản chấp thuận, hoặc từ chối chấp thuận. Trường hợp từ chối chấp thuận, Bộ Tài chính nêu rõ lý do.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng nêu rõ, thời gian thực hiện thủ tục thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh thủ tục thay đổi nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động của DN bảo hiểm; thời gian DN bảo hiểm thực hiện thủ tục thay đổi Chủ tịch HĐQT, TGĐ (GĐ) của DN bảo hiểm; TGĐ (GĐ) chi nhánh nước ngoài sẽ là 14 ngày thay vì 21 ngày như trước đây.

H.A.