Cụ thể, số lượng doanh nghiệp đang hoạt động trên toàn quốc hiện có 506.053 doanh nghiệp, tăng 23.438 doanh nghiệp so với thời điểm 31/12/2014. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới trên toàn quốc có 34.563 doanh nghiệp thành lập mới, bằng 45% số doanh nghiệp thành lập mới cả năm 2014.

Số doanh nghiệp ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh là 20.425 doanh nghiệp, bằng 25% số doanh nghiệp ngừng hoạt động cả năm 2014. Số doanh nghiệp tạm nghỉ sản xuất kinh doanh là 18.510 doanh nghiệp, giảm 535 doanh nghiệp so với thời điểm 31/12/2014.

Hải Châu