TS. Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng CIEM cho biết, Nghị quyết số 19/NQ-CP đặt ra mục tiêu cụ thể về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và được xây dựng xuất phát từ thực tế của doanh nghiệp và thông lệ quốc tế.

Tại hội thảo, đại diện nhóm chuyên gia môi trường kinh doanh, Ngân hàng thế giới cho biết, chúng ta cần xây dựng mỗi chỉ số dựa trên những nghiên cứu điển hình nhằm giúp cho cải thiện môi trường kinh doanh ở Việt Nam; đồng thời, nỗ lực đưa ra những đánh giá cụ thể nhằm bao quát hoạt động của các lĩnh vực kinh doanh.

Trong thời gian tới, chúng ta cần cải thiện 10 chỉ số trong môi trường kinh doanh, các chỉ số này liên quan đến vòng đời phát triển của mỗi doanh nghiệp như: giải quyết giấy phép xây dựng, tiếp cận điện, nộp thuế, thương mại xuyên biên giới, thực hiện hợp đồng và pháp luật thị trường lao động. Báo cáo “làm kinh doanh” năm nay của Ngân hàng thế giới có bổ sung dữ liệu và phương pháp mới liên quan đến các chỉ số cấp phép xây dựng, bảo hộ nhà đầu tư thiểu số và thực hiện hợp đồng…

Lưu Hiệp