Cách đây vừa tròn 25 năm, ngày 16-2-1995, Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt đã ký ban hành Nghị định số 19/CP của Chính phủ thành lập Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Lần đầu tiên, kể từ khi thành lập nước, một cơ quan chuyên trách thuộc Chính phủ về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) đã được thành lập. Kể từ đây việc đảm bảo các quyền lợi về BHXH, BHYT của người lao động (NLĐ) và mọi người dân được thực hiện đầy đủ hơn, kịp thời hơn và ngày càng tốt hơn.

Trao tặng thẻ Bảo hiểm y tế cho học sinh tại tỉnh Hà Tĩnh

Có thể khẳng định rằng, nền an sinh xã hội nói chung, chính sách BHXH, BHYT nói riêng là nền tảng quan trọng cho sự phát triển kinh tế, ổn định chính trị - xã hội. Ngay từ khi thành lập nước, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản quy định về các chế độ BHXH và nhiều lần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước. Năm 2006, Quốc hội đã ban hành Luật BHXH và Luật này được tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện vào năm 2014.

Theo đó, chính sách BHXH từ chỗ chỉ thực hiện cho đội ngũ cán bộ công nhân viên chức Nhà nước đã chuyển sang thực hiện cho mọi NLĐ, trên cơ sở quan hệ đóng - hưởng. Cùng với đó, năm 2008, Quốc hội đã ban hành Luật BHYT và Luật này tiếp tục được sửa đổi, bổ sung vào năm 2014, hoàn thiện theo hướng đảm bảo ngày càng tốt hơn quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT cho người tham gia.

Đặc biệt, trong các Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết số 21-NQ/TƯ của Bộ Chính trị ngày 22/11/2012 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020 và Nghị quyết số 28-NQ/TƯ ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH đã tiếp tục khẳng định: BHXH, BHYT là hai chính sách xã hội quan trọng giữ vai trò trụ cột chính trong hệ thống an sinh xã hội của đất nước.

Tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện cho đồng bào Cơ Tu huyện Tây Giang tỉnh Quảng Nam

Soi chiếu vào những mục tiêu đã được đặt ra cho Ngành BHXH, có thể thấy 25 năm qua, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, BHXH Việt Nam đã đạt được những thành tựu rất đáng khích lệ, không chỉ chăm lo phục vụ tốt các đối tượng tham gia thụ hưởng chính sách, không ngừng cải tiến quy trình, nâng cao chất lượng hiệu quả phục vụ mà còn kịp thời đề xuất với Chính phủ và Quốc hội sửa đổi nhiều nội dung để Luật BHXH và Luật BHYT đi vào cuộc sống, thực sự trở thành những chính sách trụ cột của hệ thống an sinh xã hội hiện nay.

Theo BHXH Việt Nam, để đạt được những thành tựu quan trọng đó, BHXH Việt Nam đã luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; sự phối hợp, giúp đỡ của các bộ, ban, ngành đoàn thể, cấp ủy và chính quyền các cấp; sự đồng hành, giúp đỡ của các cơ quan truyền thông; sự nỗ lực của đội ngũ công chức, viên chức và lao động trong toàn hệ thống…

Bảo hiểm Y tế cho người cao tuổi đã được BHXH Việt Nam triển khai trên cả nước

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, tiếp bước cuộc hành trình ¼ thế kỷ, BHXH Việt Nam đã và đang có những bước chuyển mình toàn diện và mạnh mẽ, đặng góp phần thực hiện thắng lợi những mục tiêu cao cả về an sinh xã hội, về BHXH, BHYT toàn dân mà Đảng và Nhà nước đã đề ra; là cầu nối quan trọng để chính sách BHXH, BHYT BH thất nghiệp của Đảng và Nhà nước đến với người lao động và nhân dân.

Đặc biệt, năm 2020  sẽ là năm Phát triển ngành BHXH hiện đại. Lãnh đạo BHXH Việt Nam cho biết, Ngành BHXH sẽ củng cố mục tiêu phát triển ngành BHXH Việt Nam theo hướng hiện đại, đảm bảo đủ năng lực và điều kiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ và tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT đáp ứng yều cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

Anh Hiếu