BHTGVN đã thực hiện tốt công tác cấp mới, cấp đổi, thu hồi Chứng nhận BHTG; đáp ứng nhu cầu của các tổ chức tín dụng, góp phần nâng cao vị thế của BHTGVN và niềm tin công chúng vào hệ thống ngân hàng.

Trong năm 2017, BHTGVN đã thực thu 5.866,7 tỷ đồng từ các tổ chức tham gia BHTG, tăng 970 tỷ đồng (19,8%) so với năm 2016. Cùng với đó, công tác quản lý và đầu tư vốn được thực hiện đúng quy định, an toàn, hiệu quả, góp phần phát triển nguồn vốn, đem lại nguồn thu bổ sung cho quỹ dự phòng nghiệp vụ và nâng cao năng lực tài chính của BHTGVN.

Tính đến ngày 31-12-2017, tổng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi đã đầu tư đạt 38.372,4 tỷ đồng (tăng 22,4% so với năm 2016), chủ yếu được đầu tư vào trái phiếu Chính phủ.

H.A.