Theo đó, vốn điều lệ của Tổng Công ty là hơn 876 tỷ đồng, trong đó cổ phần nhà nước là hơn 855,8 tỷ đồng, chiếm 97,7% vốn điều lệ; cổ phần của người lao động, tổ chức Công đoàn hơn 4,5 tỷ đồng, chiếm 0,51% vốn điều lệ; cổ phần của nhà đầu tư mua đấu giá 15,7 tỷ đồng, chiếm 1,79% vốn điều lệ.

Được biết, quyết định bán được đưa ra do Tổng Công ty này không thuộc diện Nhà nước nắm giữ cổ phần căn cứ tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg ngày 18-6-2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Nam Phương