Trong đó, 90% số lượng cảnh báo thuộc về các hệ thống tài chính, ngân hàng, 10% cảnh báo còn lại đến từ hệ thống Chính phủ điện tử của các cơ quan, tổ chức Nhà nước. 

Được biết, trong 7 tháng đầu năm 2020, tổng số lượng giao dịch qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng đạt 82,2 triệu món, giá trị đạt 59,1 triệu tỷ đồng. Số lượng giao dịch thanh toán qua Internet đạt 240,9 triệu giao dịch với giá trị đạt 15,2 triệu tỷ đồng. Số lượng giao dịch thanh toán qua điện thoại di động đạt 574,4 triệu giao dịch với giá trị đạt 5,9 triệu tỷ đồng.

B.K