Điều này sẽ làm cơ sở để đánh giá tình hình quản lý đất đai trong 5 năm qua và đề xuất cơ chế, chính sách nhằm tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai trong giai đoạn 2016 - 2020.

Thời gian kiểm kê đất đai được thực hiện đến hết ngày 31/12/2014.

Cụ thể: cấp phường, xã phải hoàn thành và báo cáo kết quả về cấp huyện trước ngày 1/6/2015; cấp quận, huyện phải hoàn thành và báo cáo kết quả về thành phố trước ngày 15/7/2015; cấp thành phố hoàn thành và báo cáo kết quả về Bộ Tài nguyên - Môi trường trước ngày 1/9/201.

K. Vy