Đây là đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập trên cơ sở hợp nhất các Trung tâm phát triển quỹ đất hiện có theo yêu cầu của Luật Đất đai năm 2013 nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại về mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động trước đây để nâng cao hiệu quả quản lý công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất trên địa bàn thành phố.

Trung tâm có chức năng tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; đồng thời với việc đầu tư xây dựng và phát triển quỹ nhà, đất tái định cư; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và các dịch vụ khác trong lĩnh vực đất đai…

Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội có 24 chi nhánh đặt tại các quận, huyện, thị xã với số lượng người làm việc là 604 người, trong đó có 589 biên chế viên chức và 15 biên chế lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP.

Hải Châu