Theo đó, kể từ ngày 1-7-2015, Luật Nhà ở 2014 có hiệu lực, trong đó có quy định NHCSXH cho vay phát triển nhà ở xã hội, đã được hướng dẫn chi tiết với nhiều quy định mới ưu đãi hơn cho người vay vốn. 

Cụ thể, những đối tượng được vay vốn của NHCSXH bao gồm: Người có công, thân nhân người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân và Quân đội nhân dân...

Về lãi suất, NHCSXH dự kiến đề xuất Chính phủ cho phép áp dụng lãi suất ưu đãi thấp hơn 5%/năm đối với các khoản vay hiện đang được các ngân hàng thương mại giải ngân theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 7-1-2013, và cao hơn lãi suất cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12-12-2008 của Thủ tướng Chính phủ là 3%/năm. Thời hạn vay tối thiểu là 15 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên.

H.A.