Các hộ dân này nằm trong số 32 hộ dân có hợp đồng liên kết sản xuất trên đất bị thu hồi với Sư đoàn 371. Trước đó, ngày 18/6/2013, TP Hải Phòng ban hành Quyết định số 1103/QĐ-UBND quyết định thu hồi 1.160.695,7m² đất của Sư đoàn 371 - Quân chủng Phòng không Không quân.

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hải Phòng, UBND quận Hải An thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tiến hành giải phóng mặt bằng thực hiện dự án; phối hợp với Sư đoàn 371 tiến hành tổ chức kiểm kê, lập phương án hỗ trợ theo đúng các trình tự và quy định của pháp luật. Đến ngày 18/10/2013, có 27/32 hộ dân tự nguyện bàn giao mặt bằng, nhận hỗ trợ. 5 hộ dân nêu trên tiếp tục khiếu nại, không nhận tiền hỗ trợ và bàn giao mặt bằng. UBND quận Hải An đã ban hành Kế hoạch số 116/KH-UBND về việc tổ chức cưỡng chế.

Đ.Hà