Đối với khung giá đất thương mại, dịch vụ tại các đô thị, vùng đồng bằng sông Hồng và vùng Đông Nam Bộ đều có khung giá đất từ 120.000 - 129,6 triệu đồng/m2, tùy loại đô thị. Khung giá đất ở tại nông thôn, xã đồng bằng vùng Đồng bằng sông Cửu Long có giá tối thiểu là 40.000 đồng/m2, tối đa là 15 triệu đồng/m2; xã đồng bằng vùng Đông Nam Bộ có giá tối thiểu 60.000 đồng/m2, tối đa là 18 triệu đồng/m2; xã đồng bằng vùng Đồng bằng sông Hồng có giá tối thiểu 100.000 đồng/m2, tối đa là 29 triệu đồng/m2; xã đồng bằng vùng Trung du và miền núi phía Bắc có giá tối thiểu là 50.000 đồng/m2, tối đa là 8,5 triệu đồng/m2; xã miền núi của vùng này có giá tối thiểu là 25.000 đồng/m2, tối đa là 9,5 triệu đồng/m2

K. Vy